شرکت معتبر
Moutabar.co
ماشین آلات

 

امروزه یکی از عواملی که باعث پیشرفت شرکت های پیمانکاری میگردد ، دارا بودن ماشین آلات متناسب با حوزه فعالیت شرکت ها می باشد . در عصر جدید علاوه بر دانش روز می بایست از ماشین آلات پیشرفته جهت اجرای پروژه ها استفاده نمود. در حقیقت بازوی اجرایی پروژه ها را ماشین آلات رقم میزنند .
ماشین آلات
رده کاری تعداد 
سنگین
158
نیمه سنگین
263
کارخانجات 17
تجهیزات کارگاه ها
123
سایر
98


درباره معتبر