شرکت معتبر
Moutabar.co
نیروی انسانی

شرکت ساختمانی معتبر با داشتن نیروهای متخصص از دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و همچنین با آموزش کارشناسان در بهترین سطح علمی روز ، همراه با تجربه مدیران مجرب سعی بر آن دارد تا همیشه با آموزش به موقع  گام مؤثری نسبت به ارتقاء فنی و اجرایی شرکت بردارد.

نیروی انسانی
رده کاری تعداد 
دکترا
2
کارشناس ارشد
15
کارشناس 53
تکنسین و کاردان
88
نیروی فنی
250
درباره معتبر