شرکت معتبر
Moutabar.co
خط مشی شرکت

شرکت ساختمانی معتبر با داشتن نیرئو های متخصص و مجرب و با بهره گیری از سیستم ها ، استاندارد های بین المللی ISO ، تکنولوژی مدرن ساخت و مدیریت بهینه منابع متعهد میگردد که کلیه قوانین و مقررات ملی را رعایت نموده و بهبود مستمر را سرلوحه امور قرار داده و با هدف افزایش اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت ، ایمنی ، زیست محیطی و بهداشت شغلی اجرای پروژه های راه و باند ، تونل ، سازه های آبی ، خطوط انتقال و سد سازی را با کمترین هزینه به نحو احسن در جهت رضایت کارفرمایان انجام دهد .

درباره معتبر