شرکت معتبر
Moutabar.co
فرم پیشنهادات و انتقادات بازخورد

شرکت ساختمانی معتبر در راستای دستیابی به نظرات ارزشمند ،کارفرمایان و مراجعین محترم در نظر دارد جهت بهبود و اصلاح فرآیندهای جاری و همچنین تقویت روحیه مشارکت عمومی ،نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را ابلاغ نماید. از طریق فرم فوق می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را ثبت نمائید.