شرکت معتبر
Moutabar.co

راه آهن میانه - اردبیل

پروژه زيرسازي قطعه يک راه آهن دوخطه محدوده ايستگاه سبز – پل دختر در محور راه آهن ميانه- اردبيل

تکمیل پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان

  احداث سرريز و ساماندهي جناحين  بدنه سد رودبار لرستان و ساماندهي رودخانه پايين دست آن

ایستگاه پمپاژ سد ژاوه

پروژه طراحي ، خريد ، ساخت ، نصب و بهره برداري ايستگاههاي پمپاژ سامانه انتقال آب از سد ژاوه

پروژه شیراز

 احداث کنار گذز شمال شرقي شيراز

شرکت ساختمانی معتبر