شرکت معتبر
Moutabar.co

:: داریان
 

کار فرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور شرکت مهندسین مشاور راهیاب ملل
پيمانکار شرکت ساختماني معتبر
رسته کاري راه سازي
موقعيت پروژه استان کردستان
احجام کلي پروژه
شرح مقدار کل واحد
خاکبرداری 816/600 متر مکعب
خاکریزی 65/000 متر مکعب
زیر اساس 24/000 متر مکعب
اساس 13/000 متر مکعب
بتن ریزی 4/000 متر مکعب
آسفالت 9/000 متر مکعب
آرماتور 314 تن
پل عابر پیاده 176 متر
پل ماشین بر 272 متر
پروژه هاي ما


تعداد بازدید : 3605
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 09:17- 1400/7/25
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :